فهرست ها

برگزاری کارگاه نقاشی روی سفال، توسط کتابخانه شهید علی انصاری

کارگاه نقاشی روی سفال، ویژه خواهران بالای 9 سال، در کتابخانه شهید علی انصاری شهر آیسک، از توابع شهرستان سرایان، برگزار می شود.

کتابخانه شهید علی انصاری برگزار می کند:
کارگاه نقاشی روی سفال

ویژه خواهران

بالای ۹ سال
🔅

۱۲ جلسه به مدت یک ماه
🔹

️مربی: سرکار خانم صالح نیا،

دانش آموخته مهندسی صنایع دستی
🔹

ثبت نام ازطریق:

@lib_aliansari_ayask

056-32872480